Фондация Арусяк Чакърян

(Arusjak Tschakarjan Stiftung)

Подпомагане на обществената педиатрия в България

Процедура1. Фондацията обявява редовно проект за дарение. Обявяването се изпраща на началници на педиатрични институции, предимно на началници на детски клиники и отделения на общественото здравеопазване в България.

2. Кандидатури с конкретни предложения за възможни обекти на дарения могат да се отправят до фондацията от всички началници на педиатрични институции, предимно от началници на детски клиники и отделения на общественото здравеопазване в България. Частни педиатрични институции са изключени.


3. След изтичане на срока за кандидатури фондацията решава, коя кандидатура се приема. Фондацията може да приеме и повече от една кандидатура. Тя информира всички кандидати за резултата.


4. Фондацията съгласува с началниците на педиатричните институции, чиито кандидатури са приети, конкретните обекти на даренията. Всички форми на парични дарения са изключени.


5. И от съответните педиатрични институции и от фондацията се взимат оферти за обектите на даренията. След проверка и сравнение на офертите фондацията съгласува с началниците на педиатричните институции, кои оферти се приемат. Фондацията информира всички фирми, които са изпратили оферти, за резултата.


6. Между фондацията и юридическото лице, към което принадлежи съответната педиатрична институция (обикновено една болница), се сключва договор за дарение на немски и на български език. Също е възможно сключване на договор за дарение само на английски език. След като фондацията е получила подписаният договор, тя поръчва официално съгласуваните обекти на даренията и възлага тяхната доставка на съответната педиатрична институция.


7. При доставката се подписва приемо-предавателен проткол от началника на педиатричната институция и от представителя на доставящата фирма. Оригиналът на този протокол трябва да се изпрати на фондацията.

 

8. Началникът на педиатричната институция и два други от нейните старши сътрудници (обикновено старши лекари) трябва да подпишат една декларация за получаването на даренията на английски език („Confirmation of Receipt“) и да я изпратят на фондацията. Тази декларация трябва да е написана на бланката на юридическото лице, с което фондацията е сключила договора за дарение (обикновено съответната болница).